ماموریت ﻋﻠﻤﯽ

ماموریتﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و در راﺳﺘﺎي اﻋﺘﻼي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ مورد حمایت قرار می گیرد.

آیین نامه ماموریت های علمی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۶

مصوبه هیات رئیسه دانشگاه  در جلسه ۱493 در خصوص حق ماموریت و سقف هزینه کرد اسنادی مورخ 1402/07/0۵

آيين‌نامة ساماندهي مأموريت‌هاي خارجي اعضاي هيئت علمي، مديران و ياوران علمي دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي ثبت 251927/و مورخ 18/9/1402 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با توجه به “آيين‌نامة ساماندهي مأموريت‌هاي خارجي اعضاي هيئت علمي، مديران و ياوران علمي دانشگاه‌ها، مراكز پژوهشي ثبت 251927/و مورخ 18/9/1402 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری“، کلیه سفرهائی که در قالبی غیر از تبصره 3 ماده 3 این آیین نامه انجام می‌گردد، نیاز به اخذ مجوز سفر از هیأت نظارت بر سفرهای خارجی دارد.

جهت درخواست اخذ مجوز سفر می‌بایست درخواست متقاضی حداقل 45 روز قبل از انجام سفر پس از کسب تایید دانشکده به معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی دانشگاه ارسال شود تا پس از بررسی جهت اخذ مجوز،‌ درخواست به دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت ارسال گردد.

لذا تکمیل فرمهای ذیل بدین منظور ضروری می‌باشد.

فرم 1 مربوط به اخذ مجوزهیئت نظارت بر سفرهای خارجی

فرم 2 مربوط به اخذ مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی

کارشناس: آقای حمزه جلالی فر

جهت مشاهده اطلاعات تماس و ارتباط با کارشناس کلیک نمایید.

فرایند ماموریت‌ علمی اساتید

keyboard_arrow_up